جستجوی دامنه

(صفحه کلید انگلیسی باشد)
Loader

پیشنهادات ویژه ثبت دامنه


.com

Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
109 هزار تومان سالانه145000
سفارش


.info

Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
159 هزار تومان سالیانه165000
سفارش


.ir

Email Notification
Whois Privacy
DNS Control
6 هزار تومان سالانه
سفارش

تعرفه ثبت دامنه

پسوند دامنهثبت دامنهتمدید دامنهانتقال دامنه
com109,000109,000109,000
ir6,0006,0006,000
net139,000139,000139,000
org139,000139,000139,000

ویژگی تمامی دامین های برساهاست

Image

Whois Privacy

Image

Email Notification

Image

DNS Control