ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.net
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.me
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
.info
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
.co
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
.tv
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
.biz
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.mobi
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.us
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.gov.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.co.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.org.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.net.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.sch.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.id.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.asia
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.ws
336,000 تومان
1 سال
336,000 تومان
1 سال
336,000 تومان
1 سال
.in
137,000 تومان
1 سال
137,000 تومان
1 سال
137,000 تومان
1 سال
.name
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.online
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
368,000 تومان
1 سال
.tech
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.love
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.website
221,000 تومان
1 سال
221,000 تومان
1 سال
221,000 تومان
1 سال
.press
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.xyz
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.tel
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
.pw
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.pro
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.space
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.blue
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.green
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.black
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
.pink
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.red
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.fans
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
.lol
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.adult
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
319,000 تومان
1 سال
.link
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.xxx
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
219,000 تومان
1 سال
.co.uk
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.cc
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.nl
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.de
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.es
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.mn
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.bz
399,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.fr
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.it
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.ru
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.pm
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.re
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.tf
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.wf
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.yt
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
43,000 تومان
1 سال
.am
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
429,000 تومان
1 سال
.at
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.ca
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.ch
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.eu
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.frl
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.li
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.tw
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.photos
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
.bargains
109,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
.blackfriday
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
.christmas
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.college
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
242,000 تومان
1 سال
.flowers
97,000 تومان
1 سال
97,000 تومان
1 سال
97,000 تومان
1 سال
.guitars
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.hiphop
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
74,000 تومان
1 سال
.ninja
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.ink
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
104,000 تومان
1 سال
.juegos
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.poker
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
164,000 تومان
1 سال
.kim
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
136,000 تومان
1 سال
.rocks
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.shiksha
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.vote
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
.voto
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
271,000 تومان
1 سال
.property
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.amsterdam
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.republican
109,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
109,000 تومان
1 سال
.firm.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.com.co
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
.net.co
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
.ltd.uk
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.me.uk
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.net.uk
660,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.plc.uk
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.org.uk
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.com.es
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.org.es
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.nom.es
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.ind.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.co.in
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
.org.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.gen.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.net.in
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.or.at
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
63,000 تومان
1 سال
.co.at
118,000 تومان
1 سال
118,000 تومان
1 سال
118,000 تومان
1 سال
.ooo
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.se
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
148,000 تومان
1 سال
.tips
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
129,000 تومان
1 سال
.house
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.club
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.co.com
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.city
229,000 تومان
1 سال
229,000 تومان
1 سال
229,000 تومان
1 سال
.company
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains