میزبانی وب لینوکس

Plan A

100 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

Plan B

250 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

Plan C

500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

Plan D

1000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

Plan E

2000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

plan F

3000 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود