نوع گواهینامه مدنظر خود را انتخاب کنید

گواهینامه Dv SSL (Positive Comodo)

صادر کننده Comodo
ویژه دامنه های بین الملی

گواهینامه Dv SSL

صادر کننده Comodo
مناسب جهت اخذ نماد اعتماد دو ستاره
ویژه دامنه های بین الملی

گواهینامه Dv SSL

صادر کننده Comodo
مناسب جهت اخذ نماد اعتماد دو ستاره
ویژه دامنه های بین الملی

گواهینامه Positive SSL Wildcard

صادر کننده Comodo
مناسب جهت اخذ نماد اعتماد دو ستاره
ویژه دامنه های بین الملی
wildcard

گواهینامه Dv SSL (Commercial Certum)

صادر کننده Certum
ویژه دامنه های ملی و بین الملی

گواهینامه Dv SSL

صادر کننده Certum
ویژه دامنه های ملی و بین الملی
پشتیبانی از یک دامنه و 3 زیر دامنه

گواهینامه Dv SSL (Commercial Certum wildcard)

صادر کننده Certum
ویژه دامنه های ملی و بین الملی
wildcard

گواهینامه Dv SSL

صادر کننده Certum
ویژه دامنه های ملی و بین الملی
مالتی دامین (پشتیبانی از 4 دامنه)

گواهینامه Dv SSL

صادر کننده OpenTrust
ویژه دامنه های ملی و بین الملی

گواهینامه Ov SSL

صادر کننده Certum
ویژه دامنه های ملی و بین الملی

گواهینامه OV SSL

صادر کننده OpenTrust
ویژه دامنه های ملی و بین المللی

گواهینامه OV SSL

صادر کننده OpenTrust
ویژه دامنه های ملی و بین المللی
Wildcard

گواهینامه Ev SSL

صادر کننده Comodo
شامل نوار سبز رنگ
ویژه دامنه های بین المللی
فقط ویژه شرکت های خارج از ایران

گواهینامه Ev SSL

صادر کننده Certum
شامل نوار سبز رنگ
ویژه دامنه های ملی و بین الملی
مناسب برای سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

گواهینامه Ev SSL

صادر کننده Certum
شامل نوار سبز رنگ
ویژه دامنه های ملی و بین الملی
Multidomain (پشتیبانی از 6 دامنه)

گواهینامه Ev SSL

صادر کننده OpenTrust
ویژه دامنه های بین المللی
مناسب برای سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی